zaloguj facebukiem
Wymagania normy ISO 14 001:2015
Najnowsze akty wykonawcze podwiazane do paczki -Zywno (HACCP) - kliknij nazwe ustawy aby wyświetlić wszystkie dla konkretnej Ustawy
WDU20180001674

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozpuszczalników ekstrakcyjnych, które mogą być stosowane w produkcji żywności

obowiązujący na dzień 2019-03-26 01:15:39
2018-11-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001281

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych, środków spożywczych zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy

obowiązujący na dzień 2019-03-26 01:36:50
2018-07-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002236

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety

akt objęty tekstem jednolitym na dzień 2019-03-26 03:05:24
2017-12-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002012

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie opłat za czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach urzędowych kontroli żywności

obowiązujący na dzień 2019-03-26 03:15:25
2017-11-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000979

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety

akt objęty tekstem jednolitym na dzień 2019-03-26 04:13:02
2017-06-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000567

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie współpracy organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej z organami celnymi w zakresie granicznych kontroli sanitarnych

obowiązujący na dzień 2019-03-26 04:35:09
2017-03-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000451

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie szczególnych wymagań higienicznych w zakresie transportu morskiego cukru surowego luzem

obowiązujący na dzień 2019-03-26 04:40:43
2017-03-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002159

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie maksymalnej ilości żywności zbywanej w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz zakresu i sposobu jej dokumentowania

obowiązujący na dzień 2019-03-26 05:15:05
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160001173

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie określenia wzorów wniosków oraz zgłoszeń związanych z zamkniętym użyciem mikroorganizmów genetycznie zmodyfikowanych

obowiązujący na dzień 2019-03-26 06:10:36
2016-08-04
2016-08-04
---- -- --
---- -- --
WDU20160001154

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach

obowiązujący na dzień 2019-03-26 06:11:02
2016-09-01
2016-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160000962

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie zakładu inżynierii genetycznej, w którym ma być prowadzone zamknięte użycie GMO, oraz wzoru wniosku o wydanie zgody na zamknięte użycie GMO

obowiązujący na dzień 2019-03-26 06:20:33
2016-07-02
2016-07-02
---- -- --
---- -- --
WDU20160000624

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie klasyfikacji mikroorganizmów i organizmów wykorzystywanych podczas zamkniętego użycia GMM i zamkniętego użycia GMO

obowiązujący na dzień 2019-03-26 06:40:26
2016-02-20
2016-02-20
---- -- --
---- -- --
WDU20160000600

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie szczegółowych rodzajów środków bezpieczeństwa stosowanych w zakładach inżynierii genetycznej

obowiązujący na dzień 2019-03-26 06:41:20
2016-05-14
2016-05-14
---- -- --
---- -- --
WDU20150001817

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 października 2015 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na zamierzone uwolnienie organizmu genetycznie zmodyfikowanego do środowiska

obowiązujący na dzień 2019-03-26 07:45:02
2015-11-07
2015-11-07
---- -- --
---- -- --
WDU20150001820

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 października 2015 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na wprowadzenie do obrotu produktu GMO

obowiązujący na dzień 2019-03-26 07:45:01
2015-11-07
2015-11-07
---- -- --
---- -- --
WDU20150000060

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych odstępstw od wymagań higienicznych w zakładach produkujących żywność tradycyjną pochodzenia zwierzęcego

akt objęty tekstem jednolitym na dzień 2019-03-26 09:21:10
2015-01-29
2015-01-29
---- -- --
---- -- --
WDU20140001237

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety

akt objęty tekstem jednolitym na dzień 2019-03-26 10:05:08
2014-10-04
2014-10-04
---- -- --
---- -- --
WDU20140000570

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego

akt objęty tekstem jednolitym na dzień 2019-03-26 10:40:43
2014-05-10
2014-05-10
---- -- --
---- -- --
WDU20140000365

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu przejść granicznych właściwych dla przeprowadzania granicznej kontroli sanitarnej

akt objęty tekstem jednolitym na dzień 2019-03-26 10:50:30
2014-04-05
2014-04-05
---- -- --
---- -- --
WDU20130001343

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 października 2013 r. w sprawie wykazu substancji, których stosowanie jest dozwolone w procesie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych, a także sposobu sprawdzania zgodności tych materiałów i wyrobów z ustalonymi limitami

wygaśnięcie aktu na dzień 2019-03-26 11:35:12
2013-12-04
2013-12-04
2015-12-31
---- -- --
WDU20130000138

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety

akt objęty tekstem jednolitym na dzień 2019-03-26 12:40:03
2013-02-13
2013-02-13
---- -- --
---- -- --
WDU20120001096

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 września 2012 r. w sprawie określenia maksymalnych poziomów substancji zanieczyszczających, które mogą znajdować się w tłuszczach stosowanych do smażenia, oraz kryteriów dla metod analitycznych stosowanych do ich oznaczania

obowiązujący na dzień 2019-03-26 13:10:04
2012-10-19
2012-10-19
---- -- --
---- -- --
WDU20120000728

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie wykazu laboratoriów referencyjnych

obowiązujący na dzień 2019-03-26 13:27:05
2012-07-13
2012-07-13
---- -- --
---- -- --
WDU20120000348

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie sprowadzania z zagranicy środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego niezbędnych dla ratowania życia lub zdrowia

obowiązujący na dzień 2019-03-26 13:45:53
2012-03-29
2012-03-29
---- -- --
---- -- --
WDU20180001674

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozpuszczalników ekstrakcyjnych, które mogą być stosowane w produkcji żywności

obowiązujący na dzień 2019-03-26 01:15:39
2018-11-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001281

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych, środków spożywczych zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy

obowiązujący na dzień 2019-03-26 01:36:50
2018-07-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002236

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety

akt objęty tekstem jednolitym na dzień 2019-03-26 03:05:24
2017-12-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002012

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie opłat za czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach urzędowych kontroli żywności

obowiązujący na dzień 2019-03-26 03:15:25
2017-11-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000979

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety

akt objęty tekstem jednolitym na dzień 2019-03-26 04:13:02
2017-06-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000567

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie współpracy organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej z organami celnymi w zakresie granicznych kontroli sanitarnych

obowiązujący na dzień 2019-03-26 04:35:09
2017-03-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000451

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie szczególnych wymagań higienicznych w zakresie transportu morskiego cukru surowego luzem

obowiązujący na dzień 2019-03-26 04:40:43
2017-03-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002159

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie maksymalnej ilości żywności zbywanej w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz zakresu i sposobu jej dokumentowania

obowiązujący na dzień 2019-03-26 05:15:05
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160001173

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie określenia wzorów wniosków oraz zgłoszeń związanych z zamkniętym użyciem mikroorganizmów genetycznie zmodyfikowanych

obowiązujący na dzień 2019-03-26 06:10:36
2016-08-04
2016-08-04
---- -- --
---- -- --
WDU20160001154

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach

obowiązujący na dzień 2019-03-26 06:11:02
2016-09-01
2016-09-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160000962

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie zakładu inżynierii genetycznej, w którym ma być prowadzone zamknięte użycie GMO, oraz wzoru wniosku o wydanie zgody na zamknięte użycie GMO

obowiązujący na dzień 2019-03-26 06:20:33
2016-07-02
2016-07-02
---- -- --
---- -- --
WDU20160000624

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie klasyfikacji mikroorganizmów i organizmów wykorzystywanych podczas zamkniętego użycia GMM i zamkniętego użycia GMO

obowiązujący na dzień 2019-03-26 06:40:26
2016-02-20
2016-02-20
---- -- --
---- -- --
WDU20160000600

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie szczegółowych rodzajów środków bezpieczeństwa stosowanych w zakładach inżynierii genetycznej

obowiązujący na dzień 2019-03-26 06:41:20
2016-05-14
2016-05-14
---- -- --
---- -- --
WDU20150001817

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 października 2015 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na zamierzone uwolnienie organizmu genetycznie zmodyfikowanego do środowiska

obowiązujący na dzień 2019-03-26 07:45:02
2015-11-07
2015-11-07
---- -- --
---- -- --
WDU20150001820

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 października 2015 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na wprowadzenie do obrotu produktu GMO

obowiązujący na dzień 2019-03-26 07:45:01
2015-11-07
2015-11-07
---- -- --
---- -- --
WDU20150001256

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach

uchylony na dzień 2019-03-26 08:15:43
2015-09-01
2015-09-01
---- -- --
2016-09-01
WDU20150000060

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych odstępstw od wymagań higienicznych w zakładach produkujących żywność tradycyjną pochodzenia zwierzęcego

akt objęty tekstem jednolitym na dzień 2019-03-26 09:21:10
2015-01-29
2015-01-29
---- -- --
---- -- --
WDU20140001237

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety

akt objęty tekstem jednolitym na dzień 2019-03-26 10:05:08
2014-10-04
2014-10-04
---- -- --
---- -- --
WDU20140000570

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego

akt objęty tekstem jednolitym na dzień 2019-03-26 10:40:43
2014-05-10
2014-05-10
---- -- --
---- -- --
WDU20140000365

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu przejść granicznych właściwych dla przeprowadzania granicznej kontroli sanitarnej

akt objęty tekstem jednolitym na dzień 2019-03-26 10:50:30
2014-04-05
2014-04-05
---- -- --
---- -- --
WDU20130001343

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 października 2013 r. w sprawie wykazu substancji, których stosowanie jest dozwolone w procesie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych, a także sposobu sprawdzania zgodności tych materiałów i wyrobów z ustalonymi limitami

wygaśnięcie aktu na dzień 2019-03-26 11:35:12
2013-12-04
2013-12-04
2015-12-31
---- -- --
WDU20130000138

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety

akt objęty tekstem jednolitym na dzień 2019-03-26 12:40:03
2013-02-13
2013-02-13
---- -- --
---- -- --
WDU20120001096

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 września 2012 r. w sprawie określenia maksymalnych poziomów substancji zanieczyszczających, które mogą znajdować się w tłuszczach stosowanych do smażenia, oraz kryteriów dla metod analitycznych stosowanych do ich oznaczania

obowiązujący na dzień 2019-03-26 13:10:04
2012-10-19
2012-10-19
---- -- --
---- -- --
WDU20120000728

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie wykazu laboratoriów referencyjnych

obowiązujący na dzień 2019-03-26 13:27:05
2012-07-13
2012-07-13
---- -- --
---- -- --
WDU20120000348

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie sprowadzania z zagranicy środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego niezbędnych dla ratowania życia lub zdrowia

obowiązujący na dzień 2019-03-26 13:45:53
2012-03-29
2012-03-29
---- -- --
---- -- --
32011R1169

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 Tekst mający znaczenie dla EOG

2011-10-25
32009R0984

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 984/2009 z dnia 21 października 2009 r. w sprawie odmowy udzielenia zezwoleń na niektóre oświadczenia zdrowotne dotyczące żywności inne niż dotyczące zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci (Tekst mający znaczenie dla EOG)

2009-10-21
32009R0983

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 983/2009 z dnia 21 października 2009 r. w sprawie udzielania i odmowy udzielenia zezwoleń na oświadczenia zdrowotne dotyczące żywności i odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz do rozwoju i zdrowia dzieci (Tekst mający znaczenie dla EOG)

2009-10-21
32009R0975

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 975/2009 z dnia 19 października 2009 r. zmieniające dyrektywę 2002/72/WE w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi (Tekst mający znaczenie dla EOG)

2009-10-19
32009R0953

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 953/2009 z dnia 13 października 2009 r. w sprawie substancji, które mogą być dodawane w szczególnych celach odżywczych do środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego (Tekst mający znaczenie dla EOG)

2009-10-13
32009R0901

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 901/2009 z dnia 28 września 2009 r. dotyczące wieloletniego skoordynowanego wspólnotowego programu kontroli na lata 2010, 2011 i 2012, mającego na celu zapewnienie zgodności z najwyższymi dopuszczalnymi poziomami pozostałości pestycydów w żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na jej powierzchni, oraz ocenę narażenia na nie konsumenta (Tekst mający znaczenie dla EOG)

2009-09-28
32009R0669

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 669/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwiększonego poziomu kontroli urzędowych przywozu niektórych rodzajów pasz i żywności niepochodzących od zwierząt i zmieniające decyzję 2006/504/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG)

2009-07-24
32009R0470

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 470/2009 z dnia 6 maja 2009 r. ustanawiające wspólnotowe procedury określania maksymalnych limitów pozostałości substancji farmakologicznie czynnych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 2377/90 oraz zmieniające dyrektywę 2001/82/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i rozporządzenie (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (Tekst mający znaczenie dla EOG)

2009-02-17
32009R0450

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 450/2009 z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie aktywnych i inteligentnych materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością (Tekst mający znaczenie dla EOG)

2009-05-29
32009R0124

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 124/2009 z dnia 10 lutego 2009 r. ustalające maksymalne zawartości w żywności kokcydiostatyków i histomonostatyków pochodzących z nieuniknionego zanieczyszczenia krzyżowego tymi substancjami pasz, dla których nie są one przeznaczone (Tekst mający znaczenie dla EOG)

2009-02-10
32009R0041

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 41/2009 z dnia 20 stycznia 2009 r. dotyczące składu i etykietowania środków spożywczych odpowiednich dla osób nietolerujących glutenu (Tekst mający znaczenie dla EOG)

2009-01-20
32009L0054

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/54/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie wydobywania i wprowadzania do obrotu naturalnych wód mineralnych (Wersja przekształcona) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

2009-06-18
32009L0039

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/39/WE z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego (wersja przekształcona) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

2009-05-06
32009L0032

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/32/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych państw członkowskich dotyczących rozpuszczalników do ekstrakcji stosowanych w produkcji środków spożywczych i składników żywności (wersja przekształcenie) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

2009-04-23
32008R1334

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1334/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie środków aromatyzujących i niektórych składników żywności o właściwościach aromatyzujących do użycia w oraz na środkach spożywczych oraz zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 1601/91, rozporządzenia (WE) nr 2232/96 oraz (WE) nr 110/2008 oraz dyrektywę 2000/13/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG)

2008-12-16
32008R1333

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności (Tekst mający znaczenie dla EOG)

2008-12-16
32008R1332

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1332/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie enzymów spożywczych, zmieniające dyrektywę Rady 83/417/EWG, rozporządzenie Rady (WE) nr 1493/1999, dyrektywę 2000/13/WE, dyrektywę Rady 2001/112/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 258/97 (Tekst mający znaczenie dla EOG)

2008-12-16
32008R1331

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1331/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. ustanawiające jednolitą procedurę wydawania zezwoleń na stosowaniedodatków do żywności, enzymów spożywczych i środków aromatyzujących (Tekst mający znaczenie dla EOG)

2008-12-16
32008R1243

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1243/2008 z dnia 12 grudnia 2008 r. zmieniające załączniki III i VI do dyrektywy 2006/141/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących składu niektórych preparatów do początkowego żywienia niemowląt (Tekst mający znaczenie dla EOG)

2008-12-12
32008R1235

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1235/2008 z dnia 8 grudnia 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do ustaleń dotyczących przywozu produktów ekologicznych z krajów trzecich

2008-12-08
32008R0889

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli

2008-09-05
32008R0733

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 733/2008 z dnia 15 lipca 2008 r. w sprawie warunków regulujących przywóz produktów rolnych pochodzących z krajów trzecich w następstwie wypadku w elektrowni jądrowej w Czarnobylu (Wersja skodyfikowana)

2008-07-15
32008R0353

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 353/2008 z dnia 18 kwietnia 2008 r. ustanawiające przepisy wykonawcze w odniesieniu do wniosków o wydanie zezwolenia na stosowanie oświadczeń zdrowotnych zgodnie z art. 15 rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (Tekst mający znaczenie dla EOG)

2008-04-18
32008R0282

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 282/2008 z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2023/2006 (Tekst mający znaczenie dla EOG)

2008-03-27
32008L0128

DYREKTYWA KOMISJI 2008/128/WE z dnia 22 grudnia 2008 r. ustanawiająca szczególne kryteria czystości dotyczące barwników stosowanych w środkach spożywczych (Wersja skodyfikowana) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

2008-12-22
PN-EN ISO 22000:2018-08 - wersja angielskaSystemy zarzdzania bezpieczestwem ywnoci
-Wymagania dla kadej organizacji nalecej do acucha ywnociowego
PN-ISO 8086:2016-09 - wersja polskaZakad mleczarski
-Warunki higieniczne
-Oglne wytyczne dotyczce procedur kontroli i pobierania prbek
PN-EN 16889:2016-07 - wersja angielskaHigiena ywnoci
-Produkcja i dystrybuowanie napojw gorcych z urzdze do przygotowywania napojw gorcych
-Wymagania w zakresie higieny, badania migracji
PKN-ISO/TS 22003:2015-06 - wersja polskaSystemy zarzdzania bezpieczestwem ywnoci
-Wymagania dla jednostek prowadzcych audit i certyfikacj systemw zarzdzania bezpieczestwem ywnoci
PN-EN 15593:2010 - wersja polskaOpakowania
-Zarzdzanie higien w produkcji opakowa do produktw spoywczych
-Wymagania
PN-EN 15593:2008 - wersja angielskaOpakowania
-Organizacja higieny w produkcji opakowa do produktw spoywczych
-Wymagania
PN-A-07005:2006/Az1:2008 - wersja polskaProdukty ywnociowe
-Warunki klimatyczne i okresy przechowywania w chodniach
PKN-ISO/TS 22003:2007 - wersja polskaSystemy zarzdzania bezpieczestwem ywnoci
-Wymagania dla jednostek prowadzcych audit i certyfikacj systemw zarzdzania bezpieczestwem ywnoci
PKN-ISO/TS 22004:2007 - wersja polskaSystemy zarzdzania bezpieczestwem ywnoci
-Wytyczne stosowania ISO 22000:2005
PN-A-07005:2006 - wersja polskaProdukty ywnociowe
-Warunki klimatyczne i okresy przechowywania w chodniach
PN-EN ISO 21469:2006 - wersja angielskaBezpieczestwo maszyn
-rodki smarne mogce przypadkowo kontaktowa si z produktem
-Wymagania w zakresie higieny
PN-A-07006:2006 - wersja polskaProdukty ywnociowe
-Wytyczne zamraania w chodniach
PN-ISO 15161:2004 - wersja polskaWytyczne stosowania ISO 9001:2000 w przemyle ywnociowym i napojw
PN-A-82055-19:2000 - wersja polskaMiso i przetwory misne
-Badania mikrobiologiczne
-Oznaczanie zanieczyszczenia mikrobiologicznego powierzchni urzdze, sprztw, pomieszcze oraz opakowa i rk pracownikw
PN-A-07005:1983/Az7:1999 - wersja polskaTowary ywnociowe
-Warunki klimatyczne i okresy przechowywania w chodniach
PN-A-86530:1998 - wersja polskaWymagania techniczno-sanitarne w rzeni drobiu
PN-A-07006:1997 - wersja polskaTowary ywnociowe
-Wytyczne zamraania w chodniach
PN-A-07005:1983 - wersja polskaTowary ywnociowe
-Warunki klimatyczne i okresy przechowywania w chodniach
PN-A-07005:1976 - wersja polskaTowary ywnociowe
-Warunki klimatyczne i okresy przechowywania w chodniach
PN-A-07009:1967 - wersja polskaProdukty ywnociowe przeznaczone do zamraania w chodniach skadowych
-Wymagania oglne
PN-A-07005:1967 - wersja polskaTowary ywnociowe
-Warunki klimatyczne i okresy przechowywania w chodniach
PN-A-07008:1964 - wersja polskaWarunki higieniczno-sanitarne w chodniach
PN-A-07007:1963 - wersja polskaTowary ywnociowe
-Zaadowanie powierzchni skadowej w chodniach pitrowych
PN-A-07006:1962 - wersja polskaTowary ywnociowe
-Wytyczne zamraania w chodniach
PN-A-07005:1957 - wersja polskaTowary ywnociowe
-Warunki klimatyczne i okresy przechowywania w chodniach
PN-A-07004:1952 - wersja polskaChodnictwo
-Warunki klimatyczne i czas przechowywania owocw i warzyw w chodniach
-Wytyczne
PN-A-05001:1951 - wersja polskaRzenia
-Oglne wytyczne
PN-A-05002:1951 - wersja polskaRzenia w planie krajowym
-Wytyczne
PN-A-05003:1951 - wersja polskaRzenia w planie osiedla
-Wytyczne

jestes na indexie


O stronie Auditor wymagań prawnych
strona jest prezentacją skryptu wspomagającego zarządzanie. W zamyśle, ma dostarczać informacji o aktualnych aktach prawnych według kategorii zdefiniowanych przez użytkownika a także, informować o statusie dokumentów uznanych za nadzorowane w systemie. W celu zapoznania się z funkcjonalnościami skryptu nalezy założyc indywidualne konto. Konto zawiera adres email użytkownika jako login i indywidualne hasło

O "newsletterze" w przypadku opublikowania nowych aktów prawnych z kategorii wybranej przez Subskrybenta system wysyła powiadomienie via email. Wiadomość zawiera link do strony z informacją o nowym akcie . We wiadomości jest zawarty link do rezygnacji z subskrypcji oraz do zmiany ustawień.

wyloguj
historia logowań

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu